Lyssna

Barns rättigheter

Sverige har, tillsammans med nästan alla andra länder i världen, åtagit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

Den säger att barn är en grupp som har särskilda rättigheter. Med barn menar man alla människor under arton år.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och handlar om olika områden i barns liv. Men det finns fyra grundläggande principer som man alltid ska ta hänsyn till.

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2)
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3)
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och att få den respekterad (artikel 12)

Det finns fler artiklar i Barnkonventionen som är särskilt viktiga när det gäller barn och sexuella övergrepp:

  • Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. (artikel 19)
  • Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi .(artikel 34)
  • Ingen får köpa eller sälja ett barn. Staten ska bekämpa handel med barn. (artikel 35)
  • Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande. (artikel 36)
  • Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.(artikel 39)

”Sexuella övergrepp finns inte med i böcker om barns rättigheter. Det borde de göra.”

 

Bild5