Lyssna

Klaga och överklaga

Barn och unga som vi träffat berättar att det kan gå fel när de berättar om sexuella övergrepp, när de anmäler ett brott eller när de söker stöd.

Men det finns vägar för att klaga på hur man behandlas.

 • Berätta att du inte är nöjd!
 • Prata med chefen!
 • Anmäl!

Om du känner dig illa behandlad är ett första steg att berätta det. Ibland är folk som jobbar med barn klumpiga eller okunniga utan att mena något illa med det. Om du berättar att det de sa eller gjorde inte är okej, får de en chans att bättra sig. Du kanske får en ursäkt, men hjälper dessutom till så att inte andra råkar ut för samma saka som du. Både vuxna och barn kan ta med sig en stödperson om det känns otryggt att klaga själv.

Om det inte hjälper att du berättar att du inte är nöjd,  är nästa steg att du vänder dig till närmsta chef. Chefen kan hjälpa till att rätta till sådant som är fel, genom att prata med den som gjort misstag eller genom att byta ut den personen.

Om det inte hjälper att klaga hos chefen kan du anmäla det som hänt. Dåligt bemötande, felaktig information och felaktiga beslut kan anmälas, men de olika tillsynsmyndigheterna har olika befogenhet. Även om du får rätt betyder det inte  alltid att beslutet i ditt fall kan ändras.

 • Har du eller någon annan utsatts för ett brott ska det anmälas till Polisen.  Det gäller till exempel om ett barn utsatts för sexuella övergrepp på skolan eller förskolan.
 • Är du missnöjd med att förundersökningen  (brottsutredningen) lagts ned kan du begära överprövning av beslutet. Det innebär att en högre åklagare granskar om det var rätt att lägga ned förundersökningen.
 • Brottmål som till exempel rör sexuella övergrepp avgörs i tingsrätten. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten av den som har dömts. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag domen meddelades. Sista dag för överklagande och hur du gör, står i domen. Högsta domstolen kan pröva mål som överklagas från någon av de sex hovrätterna i landet.
 • Justitieombudsmannen (JO), granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskilda personer rättigheter och skyldigheter i förhållande till samhället. Har du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan du klaga hos JO. JO kan inte ändra en dom eller ett beslut och kan inte pröva frågan om skadestånd.
 • Diskrimineringsombudsmannen (DO) tar emot anmälningar om du eller någon annan blivit diskriminerad eller missgynnad på grund av:
  – kön
  – könsidentitet eller könsuttryck
  – etnisk tillhörighet
  – funktionsnedsättning
  – religion eller annan trosuppfattning
  – sexuell läggning eller ålder
 • Är du missnöjd med ett beslut om insatser som Socialtjänsten fattat kan du överklaga det. Du har rätt att få ett skriftligt beslut och kommunen ska informera om hur du gör för att överklaga. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tar emot klagomål på socialtjänsten.
 • Hälso – och sjukvården har Patientnämnder i varje län. Patientnämnden kan ge råd om vart du kan vända dig med klagomål eller hjälpa till att framföra klagomål.
  Vill du anmäla missförhållanden inom vård eller omsorg kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
 • Skolinspektionen tar emot klagomål på skola och förskola. Skolan och förskolan granskas också av flera andra myndigheter. Vart du ska anmäla beror på vad som hänt. Du kan läsa mer på Skolinspektionens hemsida.