Lyssna

Sexuella trakasserier i skolan

Lagstiftningen ställer höga krav på skolors och förskolors arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Det råder nolltolerans.

Trakasserier är när någon kränker en elevs värdighet och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det kan till exempel handla om att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas. I vardagsspråk kallas det ofta mobbning.

Trakasserier kan vara sexuella. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsande, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Både andra elever och personal kan utsätta en elev för trakasserier i skolan.

Skolans huvudman har ansvar för att se till att varje skola arbetar målinriktat för att främja alla elevers lika möjligheter och rättigheter och vidtar åtgärder för att förebygga och förhindra att någon elev utsätts för trakasserier. Skolan ska ta fram en likabehandlingsplan och upprätta en policy mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Det ska finnas rutiner så att:

• all personal vet hur de ska agera vid misstanke om att en elev utsätts för trakasserier eller kränkningar av något slag
• eleverna vet vilka rättigheter de har och vem de ska vända sig till när de själva eller någon kamrat upplever sig vara utsatt
• föräldrar/vårdnadshavare känner till vilka rättigheter deras barn har och vet hur de ska gå tillväga för att göra en anmälan till skolan
• det finns riktlinjer för uppföljning, utvärdering och dokumentation.

 Om trakasserier förekommer måste skolan agera!

 

 

http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/