Lyssna

Vad menas med att barn eller ungdomar far illa?

Barn far illa när de utsätts för en psykisk eller fysisk kränkning, eller när brister i deras omgivning gör att de riskerar att inte få växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Vanligtvis tänker man på hemmamiljön, men när barn utsätts för kränkningar eller försummelse till exempel i skolan, i samband med fritidsaktiviteter, tillsammans med vänner och bekanta eller i kontakt med främmande kan det leda till att de tar skada. Följande är exempel på sätt som barn kan fara illa.

Fysisk misshandel

Alla former av fysiskt våld som används medvetet mot ett barn. Enligt svensk lag betraktas alla former av kroppslig bestraffning och annan kränkande behandling av barn som brott.

Sexuella övergrepp

Att utsätta barn för handlingar av sexuell natur när barnet på grund av sin ålder eller utvecklingsnivå inte kan förstå eller ge sitt samtycke, eller när handlingen bryter mot samhällets lagar eller sociala förbud. Definitionen innefattar allt från våldtäkt till handlingar som inte innebär kroppslig kontakt med barnet, till exempel blottning eller att exponera barn för pornografi.

Psykisk misshandel

Att utsätta barn för kränkande behandling till exempel att förringa, nedsätta, hota, skrämma, diskriminera, förlöjliga, strikt kontrollera eller isolera barnet.

Försummelse/omsorgssvikt

När barnets basala behov inte tillgodoses, till exempel genom bristande tillgång till mat, skydd, kläder, sjukvård, utbildning, lek eller stimulans. Det kan bero på att vårdnadshavare medvetet eller omedvetet underlåter att tillgodose barnets behov, eller på brister i samhället.

När barn upplever/bevittnar våld i hemmet

Barn som lever i hem där det förekommer våld mellan familjemedlemmarna, särskilt mellan de vuxna, löper stor risk att drabbas av allvarliga psykiska och sociala konsekvenser både omedelbart och senare i livet. Dessutom är risken stor att dessa barn själva blir utsatta för misshandel och övergrepp.

Eget missbruk eller annat destruktivt beteende

Barns eget missbruk av till exempel alkohol eller droger, självskada och andra destruktiva beteenden såsom kriminalitet är varningssignaler att barn mår dåligt, men ökar också risken för framtida ohälsa. Dessa barn behöver stöd och samhällsinsatser på samma sätt som andra barn som far illa.